Nyomtatható változat

Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

 

KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK

Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-931618

Székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6.

Adószám: 11721246-2-42

Telefonszám: +36 1 3022 544

Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000086-07110007

(a továbbiakban: ”Uniforma Kft.”).

 

Az Uniforma Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat:

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 4.,

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5.,

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6.,

(a továbbiakban: ”Üzlet(ek)”).

 

  1. 1.             AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ”ÁSZF”) CÉLJA, HATÁLYA

 

1.1         Tárgyi hatály

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya az Uniforma Kft., mint Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság által nyújtott ruhakölcsönzési szolgáltatásokra terjed ki, mely különösen, de nem kizárólagosan táncruhák és kiegészítők kereskedelmét és bérbeadását jelenti. A jelen ÁSZF célja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatással és bérléssel keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyeket a Bérlő a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el a létrejött szerződéses jogviszony keretében.

 

1.2         Személyi hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Uniforma Kft.-vel keringőruha-, táncruha-, csoportos táncruha és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti szerződés (a továbbiakban: ”Szerződések”) alapján az Uniforma Kft.-vel szerződéses jogviszonyban lévő bérlők, ügyfelek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi megkötött szerződésre irányadó. A hatályos ÁSZF a fő honlapon (www.boglarkaszalon.hu, a továbbiakban: ”Fő honlap”) elérhető. Az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget az ÁSZF a Fő honlapon történő folyamatos elérhetőségéért. Az Uniforma Kft. jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni. Az Uniforma Kft. fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát azzal, hogy valamennyi szerződéses jogviszonyra az adott szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

1.3         Időbeli hatály

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja a Fő honlapon történő közzététel, azaz 2023. május 15. napja. Az ÁSZF módosítása az Uniforma Kft. által üzemeltetett Fő honlapon való közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Az Uniforma Kft. az ÁSZF-et a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részére átadja, amelyre tekintettel a Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Uniforma Kft. a mindenkor hatályos ÁSZF-et rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

  1. 2.             A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

2.1     A jelen ÁSZF 2. fejezetében foglalt rendelkezések az Uniforma Kft. mint Bérbeadó és a szolgáltatást igénybe vevő bérlő, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött alábbi szerződésekre vonatkozik: táncruha bérleti szerződésre, csoportos táncruha bérleti szerződésre, keringőruha bérleti szerződésre (a továbbiakban együttesen: ”Szerződés(ek)”) vonatkoznak.

 

2.2     A bérelt termékek

A Szerződések tárgyát/ait a Táncruha/ák és/vagy a Keringőruha/ák, (így különösen, de nem kizárólagosan cipő/k, ékszer/ek, kesztyű/k) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). A Bérlő elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében bérelhet. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésben – különösen a ruhák esetében – csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a táncruha (a továbbiakban: ”Táncruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon a Táncruha kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a keringőruha (a továbbiakban: ”Keringőruha”) az a Táncruha, ami kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető.

 

2.3     A Szerződés létrejötte

A Szerződés az Uniforma Kft. és a Bérlő között kizárólag írásban, az előzetesen egyeztetett megtekintés során vagy azt követően, a Szerződés aláírásával jön létre, a Bérlő vagy meghatalmazottja személyazonosságát igazoló személyi iratok bemutatásával.

 

2.4     A Bérlő személye

Bérlő lehet valamennyi korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképes természetes személy, a honossági joga szerint bejegyzett és létrejött jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést önállóan legalább a 14. (tizennegyedik) életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, de a 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, de a 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. (tizennegyedik) életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. Az Uniforma Kft. a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

 

2.5     Regisztrációs díj

A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó regisztrációs díj (a továbbiakban: ”Regisztrációs díj”) összegét a Szerződés a felek általi aláírásának napján készpénzben vagy ún. azonnali fizetési szolgáltatás (a továbbiakban: ”Azonnali fizetés”) útján fizeti meg az Uniforma Kft.-nek. Regisztrációs díj fizetése nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Regisztrációs díjat, sem a Bérleti díjat, sem egyéb díjtételt nem lehet kifizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleti jogviszony érvényesen a Szerződés aláírásával és a Regisztrációs díj megfizetésével egyidejűleg jön létre, azaz készpénzben történt fizetés esetén a Regisztrációs díj megfizetésével egyidejűleg, azonnali fizetés esetén pedig akkor, amikor a Regisztrációs díj jóváírásra került az Uniforma Kft. a jelen ÁSZF 1. (első) oldalán található bankszámláján (10918001-00000086-07110007). A jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesüléséig az Uniforma Kft. a Terméket harmadik személy bérlő részére is bérbe adhatja.

 

2.6     Bérleti díj

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes ellenérték, azaz a teljes bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) maradéktalan megfizetését követően viheti el, veheti birtokba. A Bérleti díj összegét az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. A Bérleti díj a Regisztrációs díjból és a jelen ÁSZF 2.7 pontjában meghatározott Hátralék összegéből áll.

 

2.7     Részletfizetés

Az Uniforma Kft. részletfizetési kedvezményt sem a Regisztrációs díj, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti díj és a Regisztrációs díj különbözete (a továbbiakban: ”Hátralék”) vonatkozásában nem biztosít.

 

2.8     Bérelt ruha megtekintése

A Bérlő a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált ruha megegyezik a Szerződésben rögzített ruhával. A Bérlő tudomásul veszi, hogy tiszta és szép állapotú, rendeltetésszerű használatra alkalmas, ugyanakkor használt Terméket kaphat. Az Uniforma Kft. a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Honlapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatából eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Az Uniforma Kft. a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

 

2.9     Változtatás kérése

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest bármilyen változást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. Ha a Bérlő által kért változtatás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, vagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a bérelni kívánt ruhát, úgy az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módosítás teljesítését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés (tehát mind egyedi, mind csoportos szerződés esetén, utóbbinál a Kapcsolattartónak adott meghatalmazás és a szerződés Kapcsolattartó általi) aláírásával egy időben a Bérbeadó a Szerződésben rögzíti a Bérlő, illetve csoportos szerződés esetén a meghatalmazó testmagasság, mellbőség- és derékbőség adatait. Az Uniforma Kft. által használt női és férfi konfekció táblázat megtalálható a www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink Fő honlapon. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, az Uniforma Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni.

 

2.10   Ruha egyedi tulajdonságai

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, mely vonatkozásában az Uniforma Kft. nyilvántartása irányadó, így ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az adott ruha kizárólag az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű cipővel viselhető, mivel az akárcsak néhány centiméterrel alacsonyabb vagy magasabb sarkú cipő esetén a ruha más esztétikai látványt nyújt. Erre tekintettel a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy ha az Uniforma Kft. az adott ruhához cipőt biztosít, úgy a ruhapróbán és a rendezvényen az Uniforma Kft. által biztosított cipőt használja. Ha az Uniforma Kft. az adott ruhához nem biztosít cipőt, úgy a Bérlő vállalja, hogy az adott ruhához az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű saját cipőjét viseli mind a ruhapróbán, mind a rendezvényen. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a ruhát a Szerződésben rögzített cipőhöz és/vagy sarokmagassághoz képest eltérő sarokméretű cipőhöz igazítani. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek nem huzamos ideig történő viselésre tervezett ruhák/kiegészítők, a mindennapokban viselt ruhákhoz/kiegészítőkhöz képest nehezebbek, azokat sajátos anyaghasználat, szabás és kialakítás jellemzi. Erre tekintettel a Bérelt termékek már néhány órán át tartó viselés után kényelmetlenek lehetnek, hordásuk nehézséggel is járhat. A varrások, illesztések, pántok, ragasztások, csatok, gombok, anyagok stb. az arra érzékenyeknél a bőrfelületen látható pirosodást, horzsolást, karcolást, egyéb nyomot, szélsőséges esetben kisebb sebet is okozhatnak, amelyek a Bérelt termékek rendeltetésszerű állapota és használata ellenére is felmerülhetnek.

 

2.11     törölve

 

2.12   Változásbejelentés

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Bérleti szerződésben foglalt adataiban bármilyen változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben a „Változásbejelentés” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A „Változásbejelentés” elnevezésű formanyomtatvány megtalálható a dokumentumok között a Fő honlapon. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért vagy hátrányért.

 

2.13   A Szerződés megszüntetése elállással/felmondással

A Szerződést mind a Bérlő, mind az Uniforma Kft. jogosult a Szerződés aláírásától számított 30 (harminc) napon belül indokolás nélkül elállással/felmondással megszüntetni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződéstől annak aláírásától számított 30 (harminc) napon belül áll el (él felmondással), akkor a Regisztrációs díjat elveszíti. A Bérelt termék a Szerződés szerinti kiadását megelőző 14 (tizennégy) napon belül a Szerződést nem lehet felmondani, még abban az esetben sem, ha a Szerződés aláírásától számított 30 (harminc) nap még nem telt el. A Szerződés Bérlő általi felmondására/elállásra személyesen, a „Bérleti szerződés felmondása - elállás” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével, illetve elektronikus úton a szerződéskötés napján a Bérlő által megadott e-mail címre megküldött elérési linken keresztül elérhető egyedi online felületen (a továbbiakban: ”Egyedi online felület”) a Szerződés megkötésekor e-mailben kapott személyes kód felhasználásával kerülhet sor. Az Egyedi online felületen történő felmondásról/elállásról a Bérlő minden esetben visszaigazoló e-mailt kap az Uniforma Kft.-től. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt az Uniforma Kft. nem fogadja el. A Szerződés annak aláírásától számított 31. (harmincegyedik) napjától sem a Bérlő, sem az Uniforma Kft. egyoldalú nyilatkozatával jogszerűen nem szüntethető meg, ide nem értve a Bérlő szerződésszegése miatti, a jelen ÁSZF 3.3. pontjaiban rögzített felmondást/elállást. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés aláírásától számított 31. (harmincegyedik) naptól a Szerződés felmondására/elállásra a Bérlő általi érdekmúlásra (pl. családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása, vis maior, stb.) hivatkozással sem kerülhet szerződésszerűen sor. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés aláírását követő 31. (harmincegyedik) napjától áll el vagy mondja fel, vagy olyan Bérelt termékre kötött Szerződéstől kíván elállni, amelytől a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint nem állhat el, az szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza. Az elállási/felmondási jog korlátozásának az oka, hogy az Uniforma Kft. a Bérelt termék érvényes lefoglalásának napjától a Bérelt terméket a Szerződésben rögzített bérleti időszakra kizárólag a Bérlő részére biztosítja és tartja fenn, a Szerződésben rögzített időszakra a Bérelt termék tárgyában harmadik személy bérlővel újabb Szerződést nem köt (az esetleges erre irányuló kéréseket elutasítja). Ha a Bérlő a Szerződéstől annak aláírásától számított 30 (harminc) nap után mégis eláll/felmondja, azzal olyan szerződésszegést követ el, ami miatt az Uniforma Kft.-t (a Bérelt termék a bérleti időszakra a Bérlő rendelkezésére tartása miatt) kár éri. A jelen pontban foglalt elállási/felmondási korlátozások nem érintik a Bérlő törvényből eredő jogait.

 

2.14   Felmondás/elállás, egyéb rendelkezések

Ha a Szerződés meghiúsulásának oka a Bérlő szerződésszegése (különösen de nem kizárólagosan: jogellenes elállás/felmondás, a Bérelt termék átvételének elmulasztása, stb.), és arra a Szerződés aláírásától számított 30 (harminc) naptári napon túl kerül sor, az Uniforma Kft. a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a Hátralék nettó összegének 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő összegre jogosult. A Bérelt termék a Szerződés szerinti kiadásának időpontját megelőző 14. (tizennegyedik) naptól kezdődően a Bérlő szerződésszegése miatti meghiúsulás esetén a Bérlő a Hátralék nettó összegének 80%-val (nyolcvan százalékával) megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér és a Kárátalány összegét köteles a szerződésszegést követő 7 (hét) naptári napon belül az Uniforma Kft. részére a jelen ÁSZF 1. (első) oldalán rögzített bankszámlaszámra (10918001-00000086-07110007) átutalni, vagy az adott Üzletben készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a hatályos jogszabályok által előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezik különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, az Uniforma Kft. jogérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik.

 

2.15   törölve

 

2.16   Ruhaigazítás menete

A ruhaigazítás az esemény tárgyhetében esedékes. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ruhaigazítás időpontjának kiválasztására (a Táncruha bérlését ide nem értve) kizárólag az Egyedi online felületen keresztül van lehetőség. Az Egyedi online felület használatához szükséges automatikusan generált jelszót az Uniforma Kft. a Bérlő által a Szerződésben megadott e-mail címre küldi meg a Szerződés aláírásával egyidejűleg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben megadott e-mail cím érvényességéért és működéséért az Uniforma Kft.-t felelősség nem terheli. A jelszó megküldéséről az Uniforma Kft. kézbesítési jelentést kap, mely a jelszó Bérlőnek való megküldésének igazolásául szolgál. Az Uniforma Kft. a szerződésszerű teljesítés érdekében a Szerződésben meghatározza azt az időintervallumot (3 (három) napot), amelyen belül az Egyedi online felület segítségével a bérelt ruha méretre igazítására konkrét időpont, vagy időintervallum foglalható. A ruhaigazítás – tájékoztató jelleggel – 1 (egy) órát vesz igénybe. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék, így különösen Bérelt ruha esetén az Uniforma Kft. az Egyedi online felületen a méretre igazítás tárgyában beérkező kérések sorrendjét és számát figyelembe véve tud egy vagy több időpontot felajánlani. Az Uniforma Kft. által felajánlható időpontok telítettsége esetén csak egyetlen ilyen időpontot tud felajánlani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a méretre igazításra a rendelkezésre álló időpontok közül csak egyetlen időpont foglalható, a már lefoglalt időpontot nem lehet módosítani. Ha a Bérlő a Szerződésben meghatározott időpontig nem foglal időpontot, az Uniforma Kft. egy automatikusan generált időpontot küld a Bérlőnek.

 

2.17   Bérelt termék átadás-átvétele

Az Uniforma Kft. a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a rendezvény Szerződésben meghatározott időpontja előtti napján köteles átadni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket – a Táncruha kivételével – csak személyesen az Egyedi online felületen általa előre lefoglalt időpontban veheti át az Uniforma Kft. meghatározott Üzletében. Az Uniforma Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – a jelen ÁSZF-ben foglalt esetet kivéve nem adja ki. Az Uniforma Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek akkor adja ki, ha a harmadik személy bemutatja az Uniforma Kft.-nek a Bérlő által adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Az előző mondatban foglalt esetben az Uniforma Kft. a Bérelt terméket a meghatalmazott harmadik személynek a Bérlő teljes felelősségére adja ki, a meghatalmazott harmadik személy jognyilatkozata a Bérlő jognyilatkozatának minősül, és a Bérlő a meghatalmazott harmadik személy által okozott károkért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: ”Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett ruha már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így az Uniforma Kft. a bérelt ruha tartozékainak és alkotórészeinek a rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy részére használat céljából átadni, annak tulajdonjogával rendelkezni, (így különösen elidegeníteni és megterhelni). A szerződésszerűen a Bérlő részére fenntartott Bérelt termék Bérlő általi át nem vétele, illetve a ruhaigazításon való megjelenés elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és nem mentesíti a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetése alól, melyre a 2.14-es pontban foglaltak az irányadóak.

 

2.18   Bérelt termék visszavétele

A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki rendezvény esetében másnap, szombaton 10:00-től 12:00-ig, szombati rendezvény esetében az azt követő hétfőn 10:00-től 12:00-ig köteles visszavinni a Bérelt terméket abba az Üzletbe, amelyikben az adott Bérelt terméket átvette. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. A Felek rögzítik, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért az Uniforma Kft.-t felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű késedelmi használati díjat köteles fizetni az Uniforma Kft.-nek, melynek összegét a Felek értékarányosnak fogadják el. Az Uniforma Kft. a kötbér mellett érvényesítheti a késedelmi használati díjat meghaladó kárát is.

 

2.19   Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv, bérlő kárfelelőssége

A Bérlő a Bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni az Uniforma Kft.-nek. Minden a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék adott Üzletbe történő visszavételéig, illetve az Uniforma Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, gyertya folt, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett Kárt megtéríteni. Az esetleges Károk irányadó díjtételeit a kárjegyzék (a továbbiakban: ”Kárjegyzék”) tartalmazza. A Kárjegyzék az Uniforma Kft. valamennyi Üzletében jól látható helyen kifüggesztve is megtalálható, illetve a www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink weboldalon is megtekinthető. A Bérlő a Szerződés aláírásával a Kárjegyzékben foglalt összegeket kifejezetten elfogadja. Ha Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét és a Kár Kárjegyzék szerinti összegét. A Kárjegyzékben egyedileg nem feltüntetett díjtételeket az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Kár tényleges összegének alapul vételével. A Bérlő a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azt nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kár mértéke megegyezik a jelen ÁSZF részét képező Kárjegyzékben szereplő összeggel/összegekkel. A Bérlő köteles a Kár összegét 7 (hét) naptári napon belül az Uniforma Kft.-nek az adott Üzletben készpénzben megfizetni, vagy az Uniforma Kft. részére a jelen ÁSZF 1. (első) oldalán meghatározott bankszámlára (10918001-00000086-07110007) átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha kártérítési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft.-nek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

 

2.20   Kárvédelmi szolgáltatás

A Felek külön írásbeli megállapodása alapján az Uniforma Kft. a Bérelt termékre Kárvédelmi szolgáltatás (a továbbiakban: ”Kárvédelmi szolgáltatás") nyújtását vállalhatja. A Kárvédelmi szolgáltatás keretében a Bérlő Kárvédelmi szolgáltatási díj (a továbbiakban: ”Kárvédelmi szolgáltatási díj") megfizetésére, az Uniforma Kft. pedig a Bérelt termékben esetlegesen legfeljebb 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegben keletkező kár(ok) viselésére köteles, a jelen pontban foglalt feltételek szerint. A Kárvédelmi szolgáltatási díj összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. csak azután nyújtja a Kárvédelmi szolgáltatást, hogy a Bérlő a Kárvédelmi szolgáltatási díjat legkésőbb a Bérelt termék átvételéig maradéktalanul megfizette. Ha a Bérlő az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Kárvédelmi szolgáltatási szerződés megszűnik, ez ugyanakkor nem érinti a bérleti Szerződés érvényességét és hatályát. A Kárvédelmi szolgáltatási díj más, a Bérlő az Uniforma Kft. felé fennálló egyéb fizetési kötelezettségébe nem számítható bele, a Kárvédelmi szolgáltatási díj jogcímén megfizetett összeg jogcímét megváltoztatni nem lehet. A Bérelt termékre kötött Bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem jogosult az Uniforma Kft. részére korábban már megfizetett Kárvédelmi szolgáltatási díj visszakövetelésére. A Felek a Kárvédelmi szolgáltatást a Szerződéstől függetlenül a Bérelt termék átvételéig bármikor indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatják, illetve attól elállhatnak. Ha a Bérelt termékre kötött bérleti szerződés bármely okból a Bérelt termék átvétele és a Kárvédelmi szolgáltatási díj megfizetése előtt megszűnik, a Bérlő mentesül a Kárvédelmi szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Kárvédelmi szolgáltatástól és/vagy a Szerződéstől való, az Uniforma Kft. általi bármely okból történő elállás /felmondás esetén a korábban már megfizetett Kárvédelmi szolgáltatási díjat az Uniforma Kft. a Bérlő részére visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kárvédelmi szolgáltatás nem terjed ki a Bérelt termékben bekövetkező alábbi kár(ok)ra: a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kár(ok)ra; a nyilvánvalóan rendeltetésellenes használatból következő kár(ok)ra; a Bérlő által előre látható körülményekből eredő kár(ok)ra; a Bérelt termékhez tartozó Kiegészítő(k)ben keletkezett kár(ok)ra, beleértve a Kiegészítő(k) elvesztéséből fakadó kár(ok)at; a késedelmes visszahozatalból eredő kár(ok)ra (a továbbiakban együttesen: "Kivett kár(ok)"). A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kár(ok)nak minősülő kár(ok)ért a felelősség teljes mértékben a Bérlőt terheli, melyre tekintettel a Bérlő köteles a Kivett kár(ok) összegét az Uniforma Kft.-nek megtéríteni. Ha a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kárnak nem minősülő kár(ok) együttes összege meghaladja a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot, a Bérlő köteles a keletkezett kár a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot meghaladó összegét az Uniforma Kft.-nek megtéríteni, ugyanakkor a Bérlő nem köteles a Kárvédelmi szolgáltatási díj és a 20.000,- Ft közötti összeget megtéríteni. Az okozott kár(ok) összegének meghatározására a Kárjegyzékben foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

 

2.21   A Szerződés módosítása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”). Szerződésmódosításra kizárólag írásban, a Felek kölcsönös és egybehangzó akarata alapján van lehetőség. A Feleket szerződésmódosítási kötelezettség nem terheli, az Uniforma Kft. a Bérlő kérésére nem köteles a Szerződést módosítani. A Szerződésmódosítás iránti kérelemmel élő Fél a Szerződésmódosítási kérelem megtagadása miatt a másik Féllel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb polgári jogi vagy más igényt nem jogosult érvényesíteni. A Bérlő elfogadja, hogy Szerződésmódosítás esetén, a Bérlő a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségekre tekintettel bruttó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint összegű adminisztrációs költséget, illetve szerződésmódosítási díjat (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítási díj”) köteles az Uniforma Kft.-nek megfizetni. A Szerződésmódosítási díjat a Bérlő, Csoportos bérleti szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles legkésőbb a Bérelt termékek átvételének napján készpénzben vagy Azonnali fizetés útján számla ellenében megfizetni. Kizárólag Csoportos szerződés esetén van lehetőség a Szerződésmódosítási díj banki átutalással történő teljesítésére is. A Szerződésmódosítási díj meg nem fizetéséig az Uniforma Kft. megtagadhatja a Bérelt termék átadását. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha az Uniforma Kft. a szerződésmódosítási kérelmet elfogadja és a Bérelt termék cseréjét engedélyezi, a Bérlőnek a Bérelt termék kicserélésére kizárólag hétköznap 10:00-től 13:00-ig van lehetősége. A Bérlő fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a Bérelt termék cseréjére szombaton és vasárnap nincs lehetősége. Szerződésmódosítás esetén, ha az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja magasabb, mint a Szerződésmódosítás tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja, az Uniforma Kft. a Szerződésmódosítással bérbe venni kívánt Terméket a magasabb, az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja ellenében adja bérbe a Bérlőnek.

 

  1. 3.             A CSOPORTOS SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

3.1     Csoportos bérlet

A Felek rögzítik, hogy ún. csoportos bérleti szerződésnek (a továbbiakban: ”Csoportos szerződés”) minősül minden olyan Szerződés, melyben Bérlőként egynél több természetes személy szerepel. Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlő tudomásul veszi, hogy egy általuk meghatalmazott személy (a továbbiakban: ”Kapcsolattartó”) jogosult a Szerződést aláírni meghatalmazás birtokában. A Kapcsolattartóra a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók. A meghatalmazás egy, az Uniforma Kft. által biztosított formanyomtatvány, amely tartalmazza valamennyi Bérlő vagy Törvényes képviselő teljes, személyi igazolványban szereplő nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét és aláírását. A Bérlők tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ÁSZF rendelkezései rájuk is vonatkoznak. A Csoportos szerződés – többek között – tartalmazza a csoport létszámát, a Bérelt termékek meghatározását, továbbá a Szerződést aláíró személy, mint Kapcsolattartó elérhetőségeit és személyes adatait. Csoportos szerződés esetén az egyes Bérlő(k) vonatkozásában csak a Szerződést aláíró Kapcsolattartó személy jogosult jognyilatkozattételre, így csak ő jogosult felmondani a Szerződést. A Szerződés felmondására/elállásra a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egyebekben a Csoportos szerződésre és a Csoportos szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező meghatalmazásban bérlőként szereplő valamennyi Bérlőre a jelen ÁSZF-ben szereplő rendelkezések megfelelően vonatkoznak. A ruhapróbára, illetve a Bérelt termékek átadás-átvételére a Kapcsolattartó személlyel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, pótidőpontot az Uniforma Kft. nem tud biztosítani. Csoportos szerződés esetében, ha a Bérelt termékek átadás-átvétele kiszállítással a rendezvény helyszínén, vagy az oktatási intézményben történik, a Bérelt termékek visszavételére a rendezvény helyszínén, a rendezvényt követően kerül sor. Ha bármelyik Bérlő a Bérelt terméket nem az előző mondatban foglalt határidőben szolgáltatja vissza, az adott Bérlő késedelembe esik, és vele szemben a késedelem a jelen ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak. A Csoportos bérleti szerződésben rögzített méretadatok alapján az Uniforma Kft. a Bérlő részére az általa megrendelt ruhával azonos típusú és kialakítású, az Uniforma Kft. által megállapított helyes konfekcióméret szerinti ruhát jogosult kiadni, melyet a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el. Az Uniforma Kft. általi szerződésszerű teljesítésének Bérlő általi jogosulatlan visszautasítása a Bérlő szerződésszegésének minősül. A szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza.

 

3.2     Kapcsolattartó kötelezettsége

A Kapcsolattartó köteles az Uniforma Kft. által az egy alkalommal biztosított, a megrendelt ruhák átadásához nélkülözhetetlen méretvétel időpontjáról és helyszínéről (a továbbiakban: „Méretvétel”) valamennyi Bérlőt értesíteni, mely méretvétel adatainak pontosságát valamennyi Bérlő a méretvétel időpontjában helyszínen köteles ellenőrizni. Ha a Kapcsolattartó a felvett méretadatokkal kapcsolatosan a helyszíni méretvétel során kifogást nem terjeszt elő, úgy ezen adatokat a felek hitelesnek fogadják el, a hibás, pontatlan adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Ha a Bérlő a méretvétel időpontjában nem jelenik meg a méretvételen, úgy annak pótlását a Kapcsolattartó jogosult és köteles elvégezni, melyet köteles megadni az Uniforma Kft. részére az erre a célra kialakított Egyedi online felületen, a méret szakszerű levételére vonatkozó, az Uniforma Kft. által közzétett útmutató szerint. A Kapcsolattartó által az Uniforma Kft. által biztosított Egyedi online felületen megadott adatokat a felek hitelesnek fogadják el, ha az Uniforma Kft. a méretadatokat legfeljebb 3 (három) napon belül nem utasítja el. A Kapcsolattartó értelemszerűen nem tartozik sem anyagi, sem egyéb felelősséggel a Bérlő(k) szerződésszegéséből eredő, a Bérlő(k) által az Uniforma Kft.-nek okozott károk megtérítéséért. A Kapcsolattartó által megadott adatok vonatkozásában a hibás adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Kapcsolattartó általi adatbejelentés visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Csoportos szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles az Egyedi online felületen megadni a Csoportos szerződés alanyainak a Bérelt termékre, így különösen a Bérelt ruhára vonatkozó valamennyi méretadatát. Ha a Bérlő méretadataiban változás következik be, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 14 (tizennégy) nappal köteles a Kapcsolattartó útján jelezni az Uniforma Kft. részére az erre biztosított Egyedi online felületen történő adatbevitellel. Az adatmódosítás vonatkozásában az adatbevitel jelen pontban rögzített szabályai irányadóak. A Kapcsolattartó általi adatmódosítás bejelentésének visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kizárólag csütörtöki napokon jogosult személyes megjelenés útján – előzetes telefonos időpontfoglalást követően – az elmaradt méretvétel pótlására, illetve a méretadatok változása miatti méretvétel módosítására az Uniforma Kft. a 1067 Budapest, Teréz krt. 41. fsz. 4. szám alatt található táncruha szaküzletében, nyitvatartási időben. A Kapcsolattartó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha a rendezvény a Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14. (tizennegyedik) napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, a Csoportos szerződés azon alanya vonatkozásában, akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra, a Bérbeadó az adott személy vonatkozásában nem köteles teljesíteni. Ha a rendezvény a Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14. (tizennegyedik) napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, úgy a Csoportos szerződés azon alanya – akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra – a szerződésszegésre való tekintettel szerződésszegési kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék nettó összegének megfelelő összegre jogosult az Uniforma Kft. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7 (hét) naptári napon belül az Uniforma Kft. a jelen ÁSZF 1. (első) oldalán meghatározott bankszámlájára (10918001-00000086-07110007) átutalni vagy az adott Üzletben, készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a hatályos jogszabályokban előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezi különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, az Uniforma Kft. jogérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél, és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy kizárólag Csoportos szerződés esetén lehetőség van a Regisztrációs díj banki átutalással történő teljesítésére. A banki átutalás határideje az Uniforma Kft. által a Kapcsolattartónak megküldött számlában szereplő fizetési határidő. Táncruha bérlése esetében a Bérlő a ruhaigazítás időpontjáról az Uniforma Kft. munkatársával tud egyeztetni. A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja, hogy Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlőnek személyesen fel kell próbálnia a Bérelt termék(ek)et, ruhapróba nélkül az Uniforma Kft. mindenféle díjfizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a Bérelt termék kiadását. Az előző mondatban foglaltak nem érintik a Bérlő fizetési kötelezettségét.

 

3.3     Rendkívüli felmondás

A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy ha a teljes Regisztrációs díj számlában szereplő összegét az esedékességi határidő lejártát követő 5 (öt) munkanapon belül maradéktalanul nem fizetik meg, az a Bérlők olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel az Uniforma Kft. jogosult, de nem köteles a Szerződést felmondani. A szerződésszegés jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza.

 

  1. 4.             törölve

 

4.1     törölve

 

4.2     törölve

 

  1. 5.             EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

5.1     Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

5.2     Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

5.3     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

5.4     A Felek rögzítik, hogy azon fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az Uniforma Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). Az Uniforma Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. Az Uniforma Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU). Az Uniforma Kft. a jogviták békés rendezése érdekében felhívja a Bérlő figyelmét, és egyben ezúton is tájékoztatja, hogy ha egy esetleges eljárásban a bíróság vagy más hatóság a Bérlő keresetét/panaszát részben vagy egészben elutasítja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő a hatályos jogszabályok szerint kötelezhető az Uniforma Kft. az eljárással felmerült valamennyi költségeinek, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíj, postaköltség, utazási költség, az esetleges illeték (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtérítésére. Az Eljárási költségek esetleges megtérítésére a Bérlő az ügyben hozott erre kötelező határozat jogerőre emelkedésének napját követően köteles.

 

Kelt.: Budapest, 2023. május 15.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2023. május 15.

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF érvényessége 2022.01.01.-2023.05.14. Az ÁSZF érvényessége 2021.05.28-2021.12.31. Az ÁSZF érvényessége 2020.03.24-2021.05.27. Az ÁSZF érvényessége 2019. március 1 - 2020. március 23. Az ÁSZF érvényessége 2018. április 3 - 2019. február 28.