Jelen ASZ hatálybalépésnek napja: 2016.04.20.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1.            FŐ FOGALMAK   

1.1      Uniforma Kft.: Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11721246-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: +36 1 3022 544, +36 70 775 2070.

1.2          Honlap:  www.boglarkaszalon.hu, www.alkalmiruhaeskuvore.hu, www.alkalmi-ruhák.hu, www.bajorsortancruha.hu, www.báliruha.hu, www.charleston.hu, www.charlestonruha.hu, www.csardasruha.hu, www.eladoeskuvoiruha.hu, www.eladomenyasszonyiruha.hu, www.frakkberles.hu, www.frakkkölcsönzés.hu, www.frakkszalagavatora.hu, www.kankanruha.hu, www.keringőruha.hu, www.latinruha.hu, www.latintancruha.hu, www.menyasszonyiruhakolcsonzes.hu, www.olcsoalkalmiruha.hu, www.palotasruha.hu, www.reneszanszruha.hu, www.rockyruha.hu, www.szalagavatofrakk.hu, www.szalagavatoruhakolcsonzes.hu, www.szervezzesnyerj.hu, www.szmokingberles.hu, www.tancruha.hu, www.koszoruslany-ruha.hu, www.szerzetesruha.hu, www.skotruha.hu, www.oroszruha.hu, www.mexikoiruha.hu, www.matrozruha.hu, www.csardasruhakolcsonzes.hu, www.flamencoruha.hu, www.countryruha.hu, www.charlestonruhakolcsonzes.hu, www.barokkruha.hu, www.apacaruhakolcsonzes.hu, www.palotasruhakolcsonzes.hu, www.weddingtonbridal.com, www.weddingdressoutlet.hu.

1.3       Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, az Uniforma Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: ”Felhasználás”).

1.4       Ügyfelek: az Uniforma Kft.-vel esküvői ruha-, szalagavató ruha-, keringőruha-, alkalmi és báli ruha-, kellékekről szóló bérleti szerződés,  táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.5       ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat.

1.6       Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.7       Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8       Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége.

1.9       Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy az adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.10     NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Uniforma Kft.-t, mint adatkezelőt a NAIH-64869/2013 szám alatt, a fenti határozatban nyilvántartásba vette.

1.11     Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

2.            ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA

2.1        A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (= Adatkezelés) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2        A Honlap üzemeltetője az Uniforma Kft. Az Uniforma Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, keringő ruhák, eladásra kínált ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. Az Uniforma Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5., 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., 1067 Budapest, Teréz körút 41. földszint 4., 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 48. fsz. 1. szám.

2.3       Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. április 20. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.4       Az Uniforma Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Uniforma Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Uniforma Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.5       A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a valamely Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.

3.            JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

3.1       A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: ”Ptk.”, a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.            AZ ADATKEZELÉS ELVEI

4.1       Az Adatkezelés biztonsága: A Uniforma Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Uniforma Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Uniforma Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Uniforma Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottjai vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Uniforma Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. Az Uniforma Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.2       Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy Jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Uniforma Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Uniforma Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

4.3       Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

4.4       Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Uniforma Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Uniforma Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

4.5       Az Adatok tárolása: A Uniforma Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

4.6       A Felhasználó, illetve az Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére a Uniforma Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett Adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

4.7       Szabad Adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Uniforma Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

5.            ADATKEZELÉS

5.1       A Uniforma Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználók számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználó élmény növelése és személyére szabása, valamint az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtése. Néhány cookie csak átmeneti és eltűnnek, ha bezárja Felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a számítógép által eltárolásra kerülnek. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű.

Az Uniforma Kft. az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, amelynek segítségével a weboldalát folyamatosan fejleszti és javítja látogatói számára. Ezeknek a sütiknek a segítségével a weboldala működését elemezi és a honlap használata során az általános munkamenetet tárolja (különösen, de nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlatkéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, amelyek több lépcsősek), valamint a közösségi média pluginokhoz való kapcsolódást segíti elő. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

5.2       A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország), a Felhasználó e-mail címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: ”Kötelező adatok”). A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám (mobil, illetve vezetékes), anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata (a továbbiakban: ”Extra adatok”). Az Extra adatok megadása a hírlevelek eljuttatását, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottabb marketinganyagok kialakítását segíti, egyebekben az Extra adatokra is az Adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Felhasználó az Extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.

5.3       Valamely Szerződés megkötése során Kötelező adatok az alábbiak: az Ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték- és keresztneve, személyi igazolvány- vagy útlevélszáma, állandó lakcíme, e-mail címe és telefonszáma.

5.4       Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

5.5       A Felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a Kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja az Extra adatokat vagy azok közül tetszőleges Extra adatot.

5.6       A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait az Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira felhasználhatja.

6.                  VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1       A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2       A jelen ASZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3       Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Uniforma Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2016. április 20.

A jelen ASZ kelte és hatálybalépésnek napja: 2016. április 20. napja.

A jelen ASZ-t készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)

 

 

Jelen ASZ érvényessége: 2015.01.31-2016.04.20.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1.                  FŐ FOGALMAK

1.1       Uniforma Kft.: Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11721246-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: 061-3022-544, 0670-7752-070

1.2       Honlap: www.boglarkaszalon.hu

1.3       Felhasználók: a Honlapolvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, az Uniforma Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: ”Felhasználás”).

1.4       Ügyfelek: az Uniforma Kft.-vel esküvői ruha-, szalagavató ruha-, keringőruha-, alkalmi és báli ruha-, kellékekről szóló bérleti szerződés,  táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek

1.5       ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat

1.6       Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.7       Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

1.8       Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége

1.9       Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy az adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

1.10     NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Uniforma Kft.-t, mint adatkezelőt a NAIH-64869/2013 szám alatt, a fenti határozatban nyilvántartásba vette

1.11     Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

 

2.                  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA

2.1              A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (= Adatkezelés) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2       A Honlap üzemeltetője az Uniforma Kft. Az Uniforma Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, keringő ruhák, eladásra kínált ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. Az Uniforma Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5., 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., 1067 Budapest, Teréz körút 41. földszint 4., 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4.

2.3       Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2015. január 31. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.4       Az Uniforma Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Uniforma Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Uniforma Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.5       A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a valamely Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.

 

3.                  JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

3.1       A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”, a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

4.                  AZ ADATKEZELÉS ELVEI

4.1       Az Adatkezelés biztonsága: A Uniforma Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Uniforma Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Uniforma Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Uniforma Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottjai vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Uniforma Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. Az Uniforma Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.2       Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy Jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Uniforma Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Uniforma Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

4.3       Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

4.4       Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Uniforma Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Uniforma Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

4.5       Az Adatok tárolása: A Uniforma Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

4.6       A Felhasználó, illetve az Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére a Uniforma Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett Adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

4.7       Szabad Adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Uniforma Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

 

5.                  ADATKEZELÉS

5.1       A Uniforma Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk önkéntesen meg nem adott adatot nem gyűjt, IP címüket nem rögzíti, a Felhasználó számítógépén semmilyen adatcsomagot (ún. cookie-t) nem helyez el.

5.2       A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország), a Felhasználó e-mail címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: ”Kötelező adatok”). A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám (mobil, illetve vezetékes), anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata (a továbbiakban: ”Extra adatok”). Az Extra adatok megadása a hírlevelek eljuttatását, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottabb marketinganyagok kialakítását segíti, egyebekben az Extra adatokra is az Adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Felhasználó az Extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.

5.3       Valamely Szerződés megkötése során Kötelező adatok az alábbiak: az Ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték- és keresztneve, személyi igazolvány- vagy útlevélszáma, állandó lakcíme, e-mail címe és telefonszáma.

5.4       Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

5.5       A Felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a Kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja az Extra adatokat vagy azok közül tetszőleges Extra adatot.

5.6       A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira felhasználhatja.

 

6.                  VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1       A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2       A jelen ASZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3       Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Uniforma Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2015. január 31..

 

A jelen ASZ kelte és hatálybalépésnek napja: 2015. január 31. napja.

A jelen ASZ-t készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)

 

 

Az ASZ érvényessége 2013. augusztus 26 - 2015. január 30.

 

1. FŐ FOGALMAK

1.1 Uniforma Kft.: Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11724216-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: 061-3022-544, 0670-7552-070

1.2 Honlap: www.boglarkaszalon.hu

1.3 Felhasználók: a Honlapolvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapat legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, az Uniforma Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: "Felhasználás").

1.4 Ügyfelek: az Uniforma Kft.-vel esküvői ruha-, keringőruha-, alkalmi ruha-, csoportos táncruha bérleti szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: "Szerződések") alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek

1.5 ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat

1.6 Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.7 Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

1.8 Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége

1.9 Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy az adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

1.10 NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Uniforma Kft.-t, mint adatkezelőt a NAIH-64869/2013 szám alatt, a fenti határozatban nyilvántartásba vette

1.11 Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA

2.1 A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (= Adatkezelés) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2 A Honlap üzemeltetője az Uniforma Kft. Az Uniforma Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. Az Uniforma az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5., 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4.

2.3 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2013. augusztus 26. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.4 Az Uniforma Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Uniforma Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Uniforma Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.5 A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a valamely Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

3.1 A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény"), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényre (a továbbiakban:"Ptk.", a továbbiakban együttesen: "Jogszabályok"). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

4.1 Az Adatkezelés biztonsága: A Uniforma Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Uniforma Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Uniforma Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Uniforma Kft-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottjai vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Uniforma Kft-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. Az Uniforma Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy Jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Uniforma Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Uniforma Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

4.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

4.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Uniforma Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Uniforma Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

4.5 Az Adatok tárolása: A Uniforma Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

4.6 A Felhasználó, illetve az Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére a Uniforma Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnk a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett Adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

4.7 Szabad Adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Uniforma Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

5. ADATKEZELÉS

5.1 A Uniforma Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk önkéntesen meg nem adott adatot nem gyűjt, IP címűket nem rögzíti, a Felhasználó számítógépén semmilyen adatcsomagot (ún. cookie-t) nem helyez el.

5.2 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország), a Felhasználó e-mail címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: "Kötelező adatok"). A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám (mobil, illetve vezetékes), anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata (a továbbiakban: "Extra adatok"). Az Extra adatok megadása a hírlevelek eljuttatását, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottabb marketinganyagok kialakítását segíti, egyebekben az Extra adatokra is az Adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Felhasználó az Extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.

5.3 Valamely Szerződés megkötése során Kötelező adatok az alábbiak: az Ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték- és keresztneve, személyi igazolvány- vagy útlevélszáma, állandó lakcíme, e-mail címe és telefonszáma.

5.4 Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont "Saját profilom" szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

5.5 A Felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a Kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja az Extra adatokat vagy azok közül tetszőleges Extra adatot.

5.6 A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Uniforma Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira felhasználhatja.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2 A jelen ASZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Uniforma Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2013. augusztus 22.

A jelen ASZ kelte és hatálybalépésnek napja: 2013. augusztus 26. napja.

A jelen ASZ-t készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 46., I. emelet 5.)