Nyomtatható változat

Az ÁSZF érvényessége 2016. október 23 - 2017. április 3.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.boglarkaszalon.hu honlapot és a www.alkalmiruhaeskuvore.hu, www.alkalmiruhakolcsonzes.hu, www.apacaruhakolcsonzes.hu, www.bajorsortancruha.hu, www.báliruha.hu, www.barokkruha.hu, www.boglarkaeskuvoimeteraru.hu, www.boglárkaszalon.hu, www.boglarkatextil.hu, www.brautkleiderdiscount.at, www.brautkleideroutlet.at, www.charleston.hu, www.charlestonruha.hu, www.charlestonruhakolcsonzes.hu, www.countryruha.hu, www.csardasruha.hu, www.csardasruhakolcsonzes.hu, www.ekszerekeskuvore.hu, www.eladoeskuvoiruha.hu, www.eladomenyasszonyiruha.hu, www.eskuvoiruhaanyag.hu, www.eskuvoiruhacsipke.hu, www.eskuvoiruhameteraru.hu, www.eskuvoiruhatextil.hu, www.flamencoruha.hu, www.frakkberles.hu, www.frakkfutár.hu, www.frakk-kolcsonzes.hu, www.frakkkölcsönzés.hu, www.frakk-kölcsönzés.hu, www.frakkszalagavatora.hu, www.kankanruha.hu, www.koszoruslany-ruha.hu, www.latinruha.hu, www.latintancruha.hu, www.matrozruha.hu, www.menyasszonyiruhaanyagok.hu, www.menyasszonyiruhakolcsonzes.hu, www.menyecskeruhakolcsonzes.hu, www.mexikoiruha.hu, www.olcsoalkalmiruha.hu, www.oromanyaruha.hu, www.oroszruha.hu, www.örömanyaruha.hu, www.palotasruha.hu, www.palotasruhakolcsonzes.hu, www.reneszanszruha.hu, www.rockyruha.hu, www.skotruha.hu, www.szalagavatofrakk.hu, www.szalagavatokszepe.hu, www.szalagavatóruha.hu, www.szalagavató-ruha.hu, www.szalagavatoruhakolcsonzes.hu, www.szervezzesnyerj.hu, www.szerzetesruha.hu, www.szmokingberles.hu, www.szmokingkolcsonzes.hu, www.tancruha.hu, www.tancruha-kolcsonzes.hu, www.weddingdressoutlet.hu és a www.weddingoutlet.hu társhonlapokat (a továbbiakban együttesen: ”Honlapok”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11721246-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: +36 1 3022 544, +36 70 775 2070, a továbbiakban: ”Uniforma Kft.”) esküvői ruha-, keringőruha-, táncruha-, alkalmi ruha-, csoportos táncruha és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti vagy egyéb, így különösen használt ruha adásvételi szerződés vagy új ruha adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Honlapok üzemeltetője az Uniforma Kft. Az Uniforma Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. Az Uniforma Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 4., 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5., 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4., 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 48. fsz. 1. (a továbbiakban: ”Üzlet(ek)”).

 

1.2 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a www.boglarkaszalon.hu honlapon (a továbbiakban: ”Fő honlap”) történő közzétételének napja, azaz 2016. október 23. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit az Uniforma Kft. rendelkezésére bocsátotta, azt áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül azon rendelkezések vonatkozásában melyek jellegüknél fogva alkalmazhatóak.

 

1.3 Az Uniforma Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogad. Az ÁSZF módosítása akkor lép hatályba, amikor azt a Honlapokon az Unifoma Kft. közzéteszi. Az Uniforma Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Fő honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az Uniforma Kft. jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni, ugyanakkor a mindenkori ÁSZF a Fő honlapon kívüli többi honlap Felhasználóira is vonatkozik.

 2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapok az Uniforma Kft. által üzemeltetett és karbantartott, az Uniforma Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlapok. Az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlapok mindenkor hozzáférhetőek és teljes tartalmuk valamennyi Felhasználó számára elérhető legyen. Az Uniforma Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. Az Uniforma Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

 

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy az Uniforma Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapokat és azok tartalmát az Uniforma Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Uniforma Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. Az Uniforma Kft. jogosult kialakítani a Honlapok arculatát, kép- és színvilágát.

 

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapokon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Uniforma Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

 

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Uniforma Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Uniforma Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, átdolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapokon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a képeken található vízjelet eltávolítani, a Honlap(ok) működését zavarni, a Honlap(ok) tartalmát módosítani, a képeken található ruhákat, illetve azok szabásvonalát másolni, átdolgozni, vagy egyéb módon felhasználni (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén kötbért (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Uniforma Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül fizeti ki az Uniforma Kft. UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000086-07110007 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlap(ok)ról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének az előző mondatban foglalt határidőben nem tesz eleget, minden késedelemmel érintett naptári nap után 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű késedelmi kötbért köteles az Uniforma Kft.-nek kifizetni. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek, melyek értékarányosnak tekintendőek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben egyéb jogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indíthat a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Uniforma Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás). A büntetés, mint kötbér megfizetése nem mentesíti a jogsértőt a szerződés rendelkezéseinek megszegésével, vagy egyéb módon Uniforma Kft. részére okozott károk megtérítése alól, melyért helytállási kötelezettséggel tartozik.

 

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/BoglarkaSzalon/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Táncruháink”, „Borítóképek”, „Eladó ÚJ ruháink”, „Profilképek”, „Eladó HASZNÁLT ruháink”, „Alkalmi ruháink 2016”, „Szalagavató/Esküvői ruha kollekciónk 2016 (BASIC)”, „Prémium kollekciónk”, „Gyerek és koszorúslány ruháink”, „Kiegészítők” és „Vőlegényeknek: szmokingok és frakkok” című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálybalépését követően a Facebook oldalra az Uniforma Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) felhasználására a Facebook felhasználási feltételei irányadóak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

 3. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, az Uniforma Kft. mint bérbeadó és az Ügyfél, mint bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen táncruha bérleti szerződésre, csoportos táncruha bérleti szerződésre, alkalmi ruha bérleti szerződésre, basic esküvői ruha bérleti szerződésre, keringő ruha bérleti szerződésre, prémium esküvői ruha bérleti szerződésre, új termék adásvételi szerződésre, használt termék adásvételi szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre (a továbbiakban együttesen: ”Szerződés(ek)”) vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a basic esküvői ruha az a ruha, ami a Fő honlapon basic esküvői ruha (a továbbiakban: ”Basic esküvői ruha”) kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy szalagavató ruha (a továbbiakban: ”Szalagavató ruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon a szalagavató ruha kategóriában szerepel, és amely kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. az érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolványt kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az a Bérlő nevére szól. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az alkalmi és báli ruha (a továbbiakban: ”Alkalmi és báli ruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon az alkalmi és báli ruha kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az alkalmi és báli ruhára semmilyen kedvezmény (pl. nappali tagozatos diákigazolvány, akció, stb.) nem vonatkozik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a táncruha (a továbbiakban: ”Táncruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon a táncruha kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a keringő ruha (a továbbiakban: ”Keringő ruha”) az a táncruha, ami kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a prémium esküvői ruha az a magas minőségű, egyedi, exkluzív esküvői ruha, amelyet az Uniforma Kft. Weddington Bridal márkajelzéssel (www.weddingtonbridal.com) kizárólagos engedéllyel forgalmaz, és a Fő honlapon prémium esküvői ruha (a továbbiakban: ”Prémium esküvői ruha”) kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: ”Kiegészítő termék”) az a termék, amely kizárólag Basic esküvői ruhával, Szalagavató ruhával, Alkalmi és báli ruhával vagy Táncruhával együtt bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy eladó ruha (a továbbiakban: ”Eladó ruha”) az a termék, ami a Fő honlapon az eladó ruhák kategóriában szerepel. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha diákigazolvány alapján kedvezményt kíván érvényesíttetni, az Uniforma Kft. jogosult a diákigazolványt, illetve annak érvényességét megvizsgálni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Basic esküvői ruháknak, a Szalagavató ruháknak, valamint az Alkalmi és báli ruháknak egyedi fantázianevük van, mely nevek – az adott ruha mellett – a Fő honlapon megtalálhatóak és az adott ruhába hátul be vannak varrva. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált ruha fantázianeve (a ruha belsejében hátulra bevarrt címke alapján) megegyezik a Szerződésben rögzített ruha fantázianevével. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Uniforma Kft. a Szerződésben rögzített fantázianevű ruhát köteles a Bérlőnek – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint – biztosítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mind Basic esküvői ruhá,t mind Alkalmi és báli ruhát, mind Táncruhát, mind Szmokingot, mind Prémium esküvői ruhát továbbá Eladó ruhát csak előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni. Basic esküvői ruha, Alkalmi és báli ruha, Eladó ruha, Szmoking és Prémium esküvői ruha esetében az előzetesen bejelentkezés kizárólag a www.boglarkaszalon.hu/Idopontfoglalas linken történhet. Táncruha esetében az előzetes bejelentkezés telefonon is történhet. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az előzetes bejelentkezés során a Basic esküvői ruha és/vagy Alkalmi és báli ruhát és/vagy Szmokingot és/vagy Eladó ruha kategóriát választotta, akkor kizárólag Basic esküvői ruhát vagy Alkalmi és báli ruhát vagy Szmokingot vagy eladásra szánt Terméket és/vagy Kiegészítő termékeket jogosult megtekinteni, más Terméket nem. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az előzetes bejelentkezés során a Prémium esküvői ruha kategóriát választotta, más Terméket a Prémium esküvői ruha megtekintésével egyidejűleg nem jogosult megtekintetni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. az Ügyfelet kizárólag az általa választott kategória vonatkozásában, kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind Basic esküvői ruha, mind Alkalmi és báli ruha, mind Szalagavató ruha, mind Táncruha, továbbá Eladó ruha esetén a megtekintésre fordítható idő legfeljebb kategóriánként 1, azaz egy óra, de 2, azaz két kategóriánál több kategória megjelölése esetén is legfeljebb 2, azaz két óra. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Prémium esküvői ruha esetében a megtekintésre fordítható idő legfeljebb 1,5, azaz másfél óra. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Prémium esküvői ruha esetében a megtekintésre kizárólag a 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4. szám alatti üzletben (a továbbiakban: ”Prémium üzlet”) kerül sor. 

 

3.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, jelen szerződés rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. Az Uniforma Kft. a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

 

3.3 A Szerződések tárgyát/ait a Táncruha/ák, az Alkalmi és báli ruha/ák, a Basic esküvői ruha/ák, a Keringőruha/ák, Prémium esküvői ruha/ák, a Szalagavató ruha/ák valamint kiegészítő/k, kellék/ek (így különösen, de nem kizárólagosan cipők, ékszer(ek), kesztyűk) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben – különösen a ruhák esetében – csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott fantázianevű Bérelt termék minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a Fő honlapon az adott fantázianevű Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal a kitélellel, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt Terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Honlapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Az Uniforma Kft. a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest bármilyen változást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. Amennyiben a Bérlő által kért változtatás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, avagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a Bérelni kívánt ruhát, úgy a Bérbeadó egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módostás teljesítését. A módosítás teljesítésének megtagadása esetén a Bérlő egyoldalú döntése alapján jogosult elállni a Bérleti szerződéstől, mely esetben a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult, továbbá a bérleti díj teljes összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles a Bérlő, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a bánatpénz összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés (tehát mind egyedi, mind csoportos szerződés esetén, utóbbinál a kapcsolattartónak adott meghatalmazás és a szerződés kapcsolattartó általi) aláírásával egyidőben a Bérbeadó a Szerződésben rögzíti a Bérlő, illetve csoportos szerződés esetén a meghatalmazó mellbőség és derékbőség adatait. Az Uniforma által használt női és férfi konfekció táblázat megtalálható a www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink Főhonlapon. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, az Uniforma Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni, illetve kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft, az általa alkalmazott és használt konfekciómérettől eltérő, egyedi méretre való elkészítést a megrendelés napjától számított 24 hónapos határidővel vállal, határidő be nem tartásával leadott megrendelés esetén az Uniforma Kft.-vel szemben kártérítési igény érvényesítésére nem kerülhet sor. A ruha kiadásának ezen okból történő megtagadása esetén a Bérlő egyoldalú döntése alapján jogosult elállni a Bérleti szerződéstől, mely esetben a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult, továbbá a bérleti díj teljes összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles a Bérlő, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a bánatpénz összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A bérleti szerződésben rögzített méretadatok alapján az Uniforma Kft. a Bérlő részére az általa megrendelt ruhával azonos típusú és kialakítású, az Uniforma Kft. által megállapított helyes konfekcióméret szerinti ruhát jogosult kiadni, melyet a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el. Az Uniforma Kft. általi szerződésszerű teljesítés a Bérlő általi jogosulatlan visszautasítás esetén kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek. Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft, az általa alkalmazott és használt konfekciómérettől eltérő, egyedi méretre való elkészítést a megrendelés napjától számított 24 hónapos határidővel vállal, határidő be nem tartásával leadott megrendelés esetén az Uniforma Kft.-vel szemben kártérítési igény érvényesítésére nem kerülhet sor. A teljesítés visszautasításával egyidejűleg Bérlő egyoldalú döntése alapján jogosult elállni a Bérleti szerződéstől, mely esetben a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult, továbbá a bérleti díj teljes összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles Bérlő, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. A felek együttesen rögzítik, hogy a bánatpénz összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, mely vonatkozásában az Uniforma Kft. nyilvántartása irányadó, így ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az adott ruha (mind Basic esküvői ruha, Keringő ruha, Szalagavató-, Prémium esküvői-, Alkalmi és báli- és más ruha) kizárólag az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű cipővel viselhető, mivel az akárcsak néhány cm-rel kisebb vagy magasabb sarkú cipő esetén a ruha más esztétikai látványt nyújt. Erre tekintettel a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy vagy az Uniforma Kft. által az adott ruhához biztosított cipőt használja a ruhapróbán és a rendezvényen, vagy – ha saját cipőt kíván használni – az adott ruhához az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű cipőt viseli mind a ruhapróbán, mind a rendezvényen. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a ruhát az általa megadott sarokmérethez képest eltérő sarokméretű cipőhöz igazítani. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban, a cipősarok vonatkozásában vállalt kötelezettségét megszegi, az Uniforma Kft. kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek. A ruha kiadásának ezen okból történő megtagadása esetén a Bérlő egyoldalú döntése alapján jogosult elállni a Bérleti szerződéstől, mely esetben a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult, továbbá a bérleti díj teljes összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles a Bérlő, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a bánatpénz összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy esküvői ruha esetén a bérleti szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy munkanapon belül a ténylegesen használni kívánt esküvői cipőt beszerzi, és telefonon időpontot egyeztet az Uniforma Kft. munkatársával egy másik, ún. cipős ruhapróbára. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a szerződésben foglalt jogügylet meghiúsul és az Uniforma Kft. a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglalt Foglaló összegét jogosult megtartani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a cipős ruhapróbára kizárólag hétköznaponként 10:00 és 12:00 között, egész órai kezdésre szóló időpontban kerülhet sor.

 

3.4 A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a Szerződő felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg az Uniforma Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges. Bérlő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével tisztában van, így tudomással bír arról, hogy amennyiben a Foglalót átadó fél miatt hiúsul meg a szerződés, úgy a foglalót elveszíti, ám amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg a szerződés, úgy a fizetett foglaló kétszeresést köteles visszafizetni Bérlő részére. Amennyiben a szerződés egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy csak a fizetett foglaló összege kerül visszafizetésre Bérlő részére. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat nem lehet kifizetni.

 

3.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre sem a Foglaló, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti díj és a Foglaló különbözete (a továbbiakban: ”Hátralék”) vonatkozásában nincs lehetőség.

 

3.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg illetve, ha ezen feltételek teljesítése nem egy időben történik, úgy valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen.

 

3.7 A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozatával felmondani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja azt is, hogy ha a felmondásra a Szerződés Felek általi aláírását követő 30, azaz harminc naptári napon belül kerül sor, a Bérlő az általa fizetett Foglaló összegét elveszíti, ha pedig 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, köteles az Uniforma Kft-nek a Hátralék teljes összegével megegyező összegű bánatpénzt – külön felszólítás nélkül – megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bánatpénz összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft. 2.4 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni vagy készpénzben megfizetni az adott Üzletben. A bánatpénz összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a bánatpénz összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérelt terméket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei szintén a Bérlőt terhelik. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására vis maiornak tekinthető ok (pl. haláleset, baleset, betegség, természeti katasztrófa, stb.) miatt kerül sor. A Bérlő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló kétszeresének visszafizetése mellett, de egyben kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt.

 

3.8 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben ’Változásbejelentés’ elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért vagy hátrányért.

 

3.9 A Bérlő a Szerződést a.) személyesen tudja felmondani a ’Bérleti szerződés felmondása’ elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével vagy b.) a Szerződés megkötésekor e-mailben kapott személyes kód felhasználásával, a szerződéskötés napján a Bérlő a Szerződésben megadott e-mail címére megküldött e-mailben található elérési linken keresztül elérhető egyedi online felületen (a továbbiakban: ”Egyedi online felület”). A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt az Uniforma Kft. nem fogadja el. Az Egyedi online felületen történő felmondásról a Bérlő visszaigazoló e-mailt kap a Uniforma Kft. -től.

 

3.10 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. bizonyos Bérelt termékek esetén óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, az Uniforma Kft. az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett (lásd 3.13 pont), az Uniforma Kft. jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a kár összegének meghatározásakor elfogadja az Uniforma Kft. által megjelölt kár összegét. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet az Uniforma Kft-nek megfizetni. Az óvadék összege után az Uniforma Kft. kamatot, vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Prémium esküvői ruhára a jelen pontban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a Bérlő a Prémium esküvői ruhát a Szerződésben meghatározott helyre köteles visszavinni.

 

3.11 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Egyedi online felületre kötelezően be kell lépnie és a ruhapróbára időpontot kell foglalnia. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben általa megadott e-mail cím érvényességéért és működéséért ő felel. Az Egyedi online felület használatához szükséges jelszót az Uniforma Kft. a Bérlő által a Szerződésben megadott e-mail címre küldi meg. A jelszó megküldéséről az Uniforma Kft. kézbesítési jelentést kap. A Bérlő kifejezetten elfogadja, hogy a kézbesítési jelentés igazolja, hogy az Uniforma Kft. a jelszót a Bérlőnek megküldte. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék, így különösen Bérelt ruha esetén a Bérbeadó annak függvényében tud számára egy vagy több időpontot felajánlani az Egyedi online felületen a méretre igazítás tárgyában, hogy az adott napra hány korábban megtett időpontfoglalás történt. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérbeadó adott esetben csak egyetlen ilyen időpontot tud felajánlani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek a rendezvény Szerződésben meghatározott időpontjának napján köteles legkésőbb kiadni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket csak személyesen veheti át az Uniforma Kft. meghatározott Üzletében, Prémium esküvői ruha esetében a Szerződésben meghatározott helyen és az Uniforma Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: ”Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik. A Bérelt terméke(ke)t a Bérlő az Egyedi online felületen általa előre lefoglalt időpontban veheti át az adott Üzletben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározásra kerül az az időintervallum, amelyen belül a Bérlő a Bérelt ruha méretre igazítására az Egyedi online felületen egy konkrét időpontot foglalhat. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a méretre igazításra a rendelkezésre álló időpontok közül csak egyetlen időpont foglalható, a már lefoglalt időpontot nem lehet módosítani. Ha a Bérlő a Szerződésben meghatározott időpontig nem foglal időpontot, a Bérbeadó egy általa kiválasztott időpontot küld a Bérlőnek. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett ruha már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így az Uniforma Kft. a bérelt ruha tartozékainak és alkotórészeinek a rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy birtokába adni, harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen rendelkezni vele, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni, vagy albérletbe adni.

 

3.12 A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki rendezvény esetében másnap, szombaton 10:00-től 12:00-ig, szombati rendezvény esetében az azt követő hétfőn 10:00-től 12:00-ig, szalagavató ruhára vonatkozó Bérleti szerződés esetén, ha a rendezvény november és december hónapokban szombati napra esik, vasárnap 9:00-től 14:00-ig, egyéb napon tartott rendezvény esetén a rendezvényt követő napon 10:00-től 12:00-ig köteles visszavinni a Bérelt terméket abba az Üzletbe, amelyikben az adott Bérelt terméket átvette. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért az Uniforma Kft.-t felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű késedelmi díjat (kötbér) köteles fizetni az Uniforma Kft-nek, melynek összegét a felek értékarányosnak fogadják el. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a visszavitel napján, a jelen pontban foglalt határidőn túli visszavitel esetén is egynapi késedelmi díjat köteles fizetni.

 

3.13 A Bérlő a Bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni az Uniforma Kft-nek. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék adott Üzletbe történő visszavételéig, illetve az Uniforma Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt, gyertya vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni. Az esetleges károk irányadó díjtételeit a kárjegyzék (a továbbiakban: ”Kárjegyzék”) tartalmazza. A kárjegyzék az Uniforma Kft. valamennyi Üzletében jól látható helyen kifüggesztve is megtalálható, illetve a https://www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink weboldalon is megtekinthető. A Bérlő a Szerződés aláírásával a Kárjegyzékben foglalt összegeket kifejezetten elfogadja. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. Amennyiben Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét és a Kár Kárjegyzék szerinti összegét. A kárjegyzékben egyedileg nem feltűntetett díjtételeket az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult megállapítani a kár tényleges összegének alapulvételével. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azokat nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kár mértéke megegyezik a jelen ÁSZF részét képező Kárjegyzékben szereplő összeggel/összegekkel. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft-nek az adott Üzletben készpénzben megfizetni vagy az Uniforma Kft. 2.4 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

 

3.14 A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv felek általi aláírását követően az Uniforma Kft. nem felel semmilyen, a Bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, bőrpír, seb vagy heg keletkezése, bőr vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb károkért sem, melyért való felelősségét kizárja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ilyen sérülések miatt kártérítési vagy egyéb igényt az Uniforma Kft-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

 

3.15 A Felek rögzítik, hogy ún. csoportos bérleti szerződésnek (a továbbiakban: ”Csoportos szerződés”) minősül minden olyan Szerződés, melyben Bérlőként egynél több természetes személy szerepel. Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlő tudomásul veszi, hogy egy, általuk meghatalmazott személy (a továbbiakban: ”Kapcsolattartó”) jogosult a Szerződést aláírni, meghatalmazás birtokában. A Kapcsolattartóra a jelen Szerződés 3.2 pontjában foglaltak az irányadók. A meghatalmazás egy, az Uniforma Kft. által biztosított formanyomtatvány, amely tartalmazza valamennyi Bérlő teljes, személyi igazolványban szereplő nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét és aláírását. A Bérlők tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ÁSZF rendelkezései rájuk is vonatkoznak. A Csoportos szerződés – többek között – tartalmazza a csoport létszámát, a Bérelt termékek meghatározását, továbbá a Szerződést aláíró személy, mint Kapcsolattartó elérhetőségeit és személyes adatait. Csoportos szerződés esetén az egyes Bérlő(k) vonatkozásában csak a Szerződést aláíró Kapcsolattartó személy jogosult jognyilatkozattételre, így csak ő jogosult felmondani a Szerződést. A Szerződés felmondására a jelen Szerződés 3.7 pontjában foglalt rendelkezések vonatkoznak. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egyebekben a Csoportos szerződésre és a Csoportos szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező meghatalmazásban bérlőként szereplő valamennyi bérlőre a jelen ÁSZF-ben szereplő rendelkezések megfelelően vonatkoznak. A Felek rögzítik, hogy a ruhapróbára, illetve a Bérelt termékek átadás-átvételére a Kapcsolattartó személlyel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, pótidőpontot az Uniforma Kft. nem tud biztosítani. A Felek megállapodnak, hogy Csoportos szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles az Egyedi online felületen megadni a Csoportos szerződés alanyainak a Bérelt termékre, így különösen a Bérelt ruhára vonatkozó valamennyi méretadatát. A Kapcsolattartó köteles az Uniforma Kft. által az egy alkalommal biztosított, a megrendelt ruhák átadásához nélkülözhetetlen méretvétel időpontjáról és helyszínéről (a továbbiakban: „Méretvétel”) valamennyi Bérlőt értesíteni, mely méretvétel adatainak pontosságát valamennyi Bérlő a méretvétel időpontjában helyszínen köteles ellenőrizni. Amennyiben a Kapcsolattartó a felvett méretadatokkal kapcsolatosan a helyszíni méretvétel során kifogást nem terjeszt elő, úgy ezen adatokat a felek hitelesnek fogadják el, a hibás, pontatlan adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Bérlő a méretvétel időpontjában nem jelenik meg a méretvételen, úgy annak pótlására a Kapcsolattartó jogosult és köteles, melyet köteles megadni az Uniforma Kft. részére az erre a célra kialakított Egyedi online felületen, a méret szakszerű levételére vonatkozó, az Uniforma Kft. által közzétett útmutató szerint. A Kapcsolattartó által az Uniforma Kft. által biztosított Egyedi online felületen megadott adatokat a felek hitelesnek fogadják el, amennyiben az Uniforma Kft. a méretadatokat legfeljebb 3, azaz három napon belül nem utasítja el. A Kapcsolattartó által megadott adatok vonatkozásában a hibás adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Kapcsolattartó általi adatbejelentés visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Bérlő méretadataiban változás következik be, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 14 nappal köteles a Kapcsolattartó útján jelezni az Uniforma Kft. részére az erre biztosított Egyedi online felületen történő adatbevitellel. Az adatmódosítás vonatkozásában az adatbevitel jelen pontban rögzített szabályai irányadónak. A Kapcsolattartó általi adatmódosítás bejelentésének visszautasítása esetén Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Bérlő jogosult az elmaradt méretvétel pótlására, valamint a méretadatok változása miatti méretvétel módosítására előzetes időpontfoglalás és az időpont visszaigazolását követően személyesen az Uniforma Kft. a 1067 Budapest, Teréz krt. 41. fsz. 4. szám alatt található táncruha szaküzletében, kizárólag csütörtöki napokon, nyitva tartási időben személyes megjelenés útján is. A Kapcsolattartó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha a rendezvény Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem vagy hiányosan adja meg ezen méretadatokat, a Csoportos szerződés azon alanya vonatkozásában, akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra, a Bérbeadó az adott személy vonatkozásában nem köteles teljesíteni. Amennyiben a rendezvény Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, úgy a Csoportos szerződés azon alanya - akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra – a bérleti díj összegével megegyező összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére köteles, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy kizárólag Csoportos szerződés esetén lehetőség van a Foglaló banki átutalással történő teljesítésére. A banki átutalás határideje a Bérbeadó által a Kapcsolattartónak megküldött számlában szereplő fizetési határidő. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy ha a teljes Foglaló számlában szereplő összegét az esedékességi határidő lejártát követő 5, azaz öt munkanapon belül maradéktalanul nem fizetik meg, a Bérbeadó jogosult, de nem köteles a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni, a Bérlők és a Kapcsolattartó pedig ezen esetben köteles a bérleti díj összegével megegyező összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy Csoportos szerződés esetén, ha a Kapcsolattartó a Csoportos szerződés aláírásával egyidejűleg nem fizeti meg készpénzben a Foglaló teljes összegét, a különbözetet a Csoportos szerződés keltének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül az Üzletben készpénzben köteles megfizetni. A Kapcsolattartó és a Bérlők kifejezetten elfogadják, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségüknek maradéktalanul nem tesznek eleget az 5., azaz ötödik napot követő 5, azaz öt napon belül, a Bérbeadó jogosult, de nem köteles a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni, a Bérlők és a Kapcsolattartó pedig ezen esetben köteles a bérleti díj összegével megegyező összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére, melynek teljes összegébe a bérleti díj címén kifizetett díj, vagy előleg összege beszámításra kerül. Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja, hogy mind Egyedi, mind Csoportos szerződés esetén a Bérlőnek, illetve valamennyi Bérlőnek személyesen fel kell próbálnia a Bérelt termék(ek)et, ruhapróba nélkül az Uniforma Kft. mindenféle díjfizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a Bérelt termék kiadását. A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy Csoportos szerződés esetén az Uniforma Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló kétszeresének visszafizetése mellett, de egyben kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt a Csoportos szerződés bármely bérlője / meghatalmazója vonatkozásában.

 

3.16 A Bérlő elfogadja, hogy bármilyen, nem a Bérbeadónak felróható ok miatt bekövetkező szerződésmódosítás esetén a Bérlő a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségekre tekintettel bruttó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint összegű adminisztrációs költséget, illetve szerződésmódosítási díjat (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítási díj”) számol fel. A Szerződésmódosítási díjat a Bérlő a Szerződésmódosítás keltének napján köteles készpénzben, számla ellenében megfizetni. Csoportos szerződés esetében a Szerződésmódosítási díjat a Kapcsolattartó köteles megfizetni, legkésőbb a Bérelt termékek átvételének napján. Kizárólag Csoportos szerződés esetén lehetőség van a Szerződésmódosítási díj banki átutalással történő teljesítésére is. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bérbeadó jogosult minden, a Bérlő által kezdeményezett szerződésmódosítást indokolás nélkül megtagadni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a szerződésmódosítás iránti kérelem Uniforma Kft. általi elutasítása miatt az Uniforma Kft-vel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb polgári jogi vagy más igényt nem jogosult érvényesíteni. Ha a szerződésmódosításra akár a Bérlő, akár a Bérbeadó részéről nem kerül sor, a Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bérbeadó jogosult a Foglaló összegét megtartani, illetve a Bérleti díj és a Foglaló különbözetét a Bérlőtől követelni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a 2.000,- Ft összegű szerződésmódosítási díj meg nem fizetéséig a Bérbeadó megtagadhatja a Bérelt termék átadását. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha az Uniforma Kft. a szerződésmódosítási kérelmet elfogadja és a Bérelt termék cseréjét engedélyezi, a Bérlőnek a Bérelt termék kicserélésére kizárólag hétköznap 10:00-től 13:00-ig van lehetősége. A Bérlő fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a Bérelt termék cseréjére szombaton és vasárnap nincs lehetősége.

 

3.17 A Felek rögzítik, hogy az Uniforma Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy az Uniforma Kft. által meghatározott Bérelt termék(ek) és/vagy kiegészítő(k) az általában szokásos árnál kedvezőbb áron bérelhető(k). Az ’általában szokásos ár’ kifejezésen a Bérelt termék az akció kezdőnapja előtti 6 hónapban volt átlagára értendő. A Bérlő elfogadja, hogy az Uniforma Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Bérelt termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Bérlő elfogadja, hogy az Uniforma Kft. egyéni döntése alapján jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az Uniforma Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát az Uniforma Kft. a Fő honlapon teszi közzé.

 

3.18 Az Uniforma Kft. 50%-os kedvezményt biztosít menyasszonyoknak a Basic esküvői ruha bérlésére minden év január 1. és március 31. napja között. A kedvezményt bármely menyasszony igénybe veheti, akinek az adott naptári évben lesz az esküvője, tehát a bérleti szerződésben az esemény az adott naptári évben kerül meghatározásra. Az 50%-os kedvezmény a jelen ÁSZF 3.17 pontjában meghatározott általában szokásos ár alapul vételével kerül meghatározásra. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott kedvezményes időszakot az Uniforma Kft. egyéni döntése alapján jogosult, de nem köteles meghosszabbítani. A jelen pontban rögzített kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a Bérelt termék lefoglalására és a bérleti szerződés megkötésére a kedvezményes időszakban kerül sor. A jelen pontban rögzített kedvezmény kizárólag a Basic esküvői ruhára vonatkozik, kiegészítőkre, egyéb termékekre, valamint a Prémium esküvői ruhára nem.

 

3.19 Az Uniforma Kft. a teljes naptári évben egységesen bruttó 24.000,- Ft-os, azaz huszonnégyezer forintos bérleti díjért ad bérbe szalagavató ruhát a nappali tagozatos általános vagy középiskolai diákigazolvánnyal rendelkező szalagavatós diákok részére.

 

3.20 Az Uniforma Kft. vállalja, hogy azon Bérlő, aki bármely év szeptember 1. napjától a rákövetkező év március 31. napjáig tartó időszakban bérleti szerződést köt az Uniforma Kft-vel legalább egy darab Szalagavató ruha tárgyában, a jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesítése esetén az Uniforma Kft. a Bérlő által kifizetett bérleti díjat a rendezvény időpontját követő 5, azaz öt munkanapon belül visszatéríti a Bérlő részére. A Bérlő által teljesítendő feltételek az alábbiak:

- a Bérlő közreműködésével további bérlők legalább 100.000,- Ft, azaz százezer forint értékben a jelen pontban meghatározott időszakban bérleti szerződéseket kötnek az Uniforma Kft-vel bármilyen Táncruha tárgyában

- a bérleti szerződések nem kerülnek felmondásra a szerződéskötést követő 30 napon belül

- a Bérlő megszervezi a szerződéskötést és minden kapcsolódó eljárást (időpontot egyeztet a szerződéskötésre, ruhapróbára, a bérelt termék átadás-átvételére stb.) (a továbbiakban ”Szervezz és nyerj! - promóció”)

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt akció ún. csoportos szerződésekre vonatkozik, egyedi keringőruha csoportos bérlésére nem vonatkozik.

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

4.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

4.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

4.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az Uniforma Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). Az Uniforma Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. Az Uniforma Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az Uniforma Kft. az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket,stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyvédi munkadíj eljárásonként 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz általános forgalmi adó. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni, a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók.

 

4.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2016. október 23.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2016. október 23. napja.

 

A jelen ÁSZF-et készítette a Pápay Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Visegrádi u. 9. 1. em. 2. a.)

 

 

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF érvényessége 2016. október 23 - 2017. április 3. Az ÁSZF érvényessége 2016. április 15 - 2016. október 22. Az ÁSZF érvényessége 2016. január 5 - 2016. április 14.